رد کردن لینک ها

شرحی بر Editing Features در ترمینال سیسکو

➖ مجموعه اي از تکنیک ها می باشند که کارکردن با CLI را راحت می نمایند و شامل استفاده از کیبورد می باشد:

🔹پرش به ابتداي خط : Ctrl+ A

🔹برگشت به عقب فقط ۱ کاراکتر : Ctrl+ B

🔹پرش به انتهاي خط : Ctrl+ E

🔹پیمایش به جلو فقط ۱ کاراکتر : Ctrl+F

🔹جهت وارد نمودن کاراکتر ؟ مثلاً در رمز عبور بتوانیم از ؟ استفاده کنیم. : Ctrl+V

🔹پرش به ۱ کلمه قبل تر : ESC+B

🔹پرش به ۱ کلمه جلوتر : ESC+F

🔹 پرش به وضعیت Privilege از هر وضعیت : ESC+Z

🔹نمایش دستور قبلی وارد شده : Ctrl+P

🔹نمایش دستور بعدي : Ctrl+N

به گفتگو بپیوندید