رد کردن لینک ها

virtualization

انواع مجازی سازی

انواع مجازی سازی

مجازی سازی چیست؟ تقسیم منابع سخت اقزاری سیستم اعم از CPU، RAM، Hard، کارت شبکه به قسمت های کوچکتر و اختصاص آنها به سیستم عامل های دیگر به طوری که همه این سیستم عامل ها به صورت یکجا و همزمان به توانند از این منابع